આઈશ્રી સોનલમાં એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

ટ્રસ્ટીઓ

Sonalma

શ્રી રામભાઈ જામંગ

મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી
Sonalma

શ્રી બાબુભાઈ પાલીયા

પ્રમુખ
Sonalma

શ્રી નારણભાઈ જામંગ

ટ્રસ્ટી
Sonalma

શ્રી રમેશભાઈ જાળગ

ટ્રસ્ટી
Sonalma

શ્રી હરેશભાઈ આલગા

ટ્રસ્ટી
Sonalma

શ્રી અંબાદાનભાઈ રોહડિયા

ટ્રસ્ટી
Sonalma

શ્રી નીતુભાઈ ઝીબા

ટ્રસ્ટી